Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 मधुशंकर उयाध्याय मधुशंकर उयाध्याय का.मु. शाखा अधिकृत 9748901212
2 नन्द कृष्ण उपाध्याय नन्द कृष्ण उपाध्याय सहायक लेखापाल नागरिकता शाखा 9858366756
3 सन्ताेष धिताल सन्ताेष धिताल सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9864796505
dhitalsantosh753@gmail.com