Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

सन्ताेष धिताल


सन्ताेष धिताल


सन्ताेष धिताल
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल dhitalsantosh753@gmail.com
सम्पर्क 9864796505
ठेगाना सिंजा ३sinja 3,
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन २८