Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

कार्य विवरण

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामहरूकाे कार्यान्वयनमा सहयाेग पुर्याउने