Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

नन्द कृष्ण उपाध्याय


नन्द कृष्ण उपाध्याय


नन्द कृष्ण उपाध्याय
सहायक लेखापाल

शाखा नागरिकता शाखा
पद सहायक लेखापाल
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9858366756
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन २८