Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , नराकोट, जुम्ला

नाराकोट, जुम्ला

मधुशंकर उयाध्याय

  • मधुशंकर उयाध्याय

मधुशंकर उयाध्याय


मधुशंकर उयाध्याय
का.मु. शाखा अधिकृत

पद का.मु. शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9748901212
ठेगाना नराकोट 3, जुम्ला
बहाल मिति २०७५ पुष १८